pizap.com14724917359521

Zamek Neuschwanstein – baśniowa inspiracja

Baśniowy zamek Neu­sch­wan­stein położony w połu­dnio­wej Bawa­rii w Niem­czech, około 130 km od Mona­chium. Pamię­ta­cie zamek z czo­łówki kre­skó­wek Walta Disneya? To wła­śnie zamek Neu­sch­wan­stein był inspi­ra­cją dla ich twór­ców. Miej­sce jest baj­kowe i malow­ni­cze. Nigdy w życiu nie byłam w tak magicz­nym miej­scu.

 

Zamek Neu­sch­wan­stein zbu­do­wany został w XIX wieku przez króla Ludwika II Bawar­skiego, któ­rego życio­rys jest nie­zwy­kle cie­kawy. Ludwika II był kró­lem mocno eks­cen­trycz­nym i kon­tro­wer­syj­nym – men­ce­nas kul­tury, pasjonat muzyki, teatru i sztuki. Wymi­gał się od mał­żeń­stwa i do końca życia został kawa­le­rem. Przy­jaź­nił się z Richar­dem Wagne­rem (nie­miec­kim kom­po­zy­to­rem), podej­rze­wano ich nawet o romans. Zamek Neu­sch­wan­stein miał być pewnego rodzaju ucieczką przed świa­tem, odosob­nie­niem dla króla Ludwika II. Dla­tego też nie posiada murów obron­nych, fosy itp. Będąc w środku zamku Neu­sch­wan­stein nie ­trudno się domyślić, dla­czego Ludwik II wybrał właśnie takie miej­sce na ucieczkę od świata.

 

pizap.com14724921630411

 

Jak doje­chać do zamku Neu­sch­wan­stein?

  • Autem – miej­sco­wość Füs­sen odda­lona jest od Mona­chium ok. 130 km. Par­king koło zamku kosz­tuje 6 euro.
  • Pociągiem z Mona­chium do Füs­sen. Bilety na pociąg można zare­zer­wo­wać tu.
  • Można również skorzystać ze zor­ga­ni­zo­wanej wycieczka z Mona­chium do zamku Neu­sch­wan­stein. Jest to opcja dla wygod­nych, z któ­rej sama sko­rzy­sta­łam :) Głów­nie dla­tego, że w trak­cie pla­no­wa­nia oka­zało się, że zorganizowana wycieczka wycho­dzi taniej niż samo­dzielny dojazd pocią­giem.

Zwiedzanie zamku

W sezo­nie let­nim zamek dostępny jest dla zwie­dza­ją­cych od 9 do 18. Można go zwie­dzać jedy­nie w gru­pach z przewod­ni­kiem. Zwie­dza­nie zamku trwa około 30 min. Pla­nu­jąc wyjazd na wła­sną rękę warto kupić wcze­śniej bilety przez inter­net, żeby omi­nąć kolejki. Cena biletu: 12 euro­/os. Na tere­nie zamku obo­wią­zuje zakaz robie­nia zdjęć.

 

Jakie są moje wrażenia po zwiedzaniu zamku Neu­sch­wan­stein? Pomiesz­cze­nia w zamku nie są zbyt duże, ściany zdobione są malo­wi­dłami przed­sta­wia­ją­cymi sceny z oper Wagnera. Nato­miast z każ­dego okna zamku roz­po­sciera się prze­piękny widok na góry lub pobli­skie jezioro. Dużym zasko­cze­niem dla mnie była jaski­nia stwo­rzona w jed­nym z pokoi zamku Neu­sch­wan­stein. Mimo wyso­kiej ceny uwa­żam, że warto wejśc do zamku Neu­sch­wan­stein.

Poza zwie­dza­niem wnę­trza koniecz­nie trzeba udać się na most Marien­brücke, znaj­du­jący się bli­sko zamku. To idealne miej­sce do podziwiania zamku Neu­sch­wan­stein w peł­nej oka­załosci.

Ze swo­jej strony pole­cam rów­nież zatrzy­ma­nie się w Füs­sen na tro­chę dłu­żej niż tylko zwie­dza­nie zamku Neuschwanstein. Füs­sen to prze­piękna, nie­duża miej­sco­wość z wido­kiem na góry. Gdy­bym ponow­nie pla­no­wała taki wyjazd to zre­zy­gno­wa­ła­bym ze zwie­dza­nia Mona­chium (ewen­tu­al­nie zare­zer­wo­wała na nie tylko jeden dzień), natomiast zatrzy­ma­ła­bym się w miej­sco­wo­ści Füs­sen na dłu­żej :)

Zamek Neu­sch­wan­stein to naj­bar­dziej baj­kowe miej­sce w jakim dotąd byłam. Zwy­kle jesli raz odwie­dzę jakieś zagraniczne miasto, to już nie pla­nuję kolej­nych w to samo miej­sce. Mam nadzieję, że z zam­kiem Neuschwanstein tak nie będzie i jesz­cze kie­dyś tam wrócę.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *