pizap.com14691924760111

Mój pierwszy maraton

W pierw­szy week­end kwiet­nia tego roku prze­bie­głam swój pierw­szy maraton! Żeby połą­czyć moje dwie pasje, czyli bie­ga­nie i podróże posta­no­wi­łam prze­biec go w Medio­la­nie   Pamię­ta­cie może moją listę marzeń? Prze­bie­gnię­cie mara­tonu było jed­nym z jej punk­tów, który w tym roku speł­ni­łam   foto: www.facebook.com/MilanoMarathon Do udziału w mara­tonie przy­go­to­wy­wa­łam się około trzech mie­sięcy. Długo? Krótko? Ciężko odpo­wie­dzieć. To kwe­stia bardzo indy­wi­du­alna […]