pizap.com14724917359521

Zamek Neuschwanstein – baśniowa inspiracja

Baśniowy zamek Neu­sch­wan­stein położony w połu­dnio­wej Bawa­rii w Niem­czech, około 130 km od Mona­chium. Pamię­ta­cie zamek z czo­łówki kre­skó­wek Walta Disneya? To wła­śnie zamek Neu­sch­wan­stein był inspi­ra­cją dla ich twór­ców. Miej­sce jest baj­kowe i malow­ni­cze. Nigdy w życiu nie byłam w tak magicz­nym miej­scu.   Zamek Neu­sch­wan­stein zbu­do­wany został w XIX wieku przez króla Ludwika II Bawar­skiego, któ­rego życio­rys jest nie­zwy­kle cie­kawy. Ludwika II był […]